Cấu hình cơ sở dữ liệu trên phần mềm Wise Eye on 39