Chấm công và xuất báo cáo trên Wise Eye on 39: chấm công theo ca