Chấm công và xuất báo cáo trên WiseEye on 39: Chấm công bằng tay