Khai báo lịch trình làm việc trên phần mềm Wise Eye On 39