Khai báo máy chấm công trên phần mềm WiseEye on 39