Nhập dữ liệu bằng file trên USB trên phần mềm Wise Eye on 39