Hệ thống chấm công là công cụ cần thiết cho bộ phận nhân sự.