sử dụng công nghê vân tay là theo kịp với công nghệ tương lai