Chấm công và xuất báo cáo trên WiseEye on 39: chấm công không theo ca