Khai báo cách chọn giờ trên phần mềm Wise Eye on 39